ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 1736 และ ทิพยประกันภัย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลา

ตั้งแต่ 29 มกราคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563

กรมธรรม์รับประกันโรคร้ายแรงจาก ฝุ่น PM 2.5
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 216 บาทต่อปี 

จ่ายชดเชยสูงสุดถึง 2 แสนบาท 


คุ้มครองครอบคลุม

  • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคตับวาย
  • การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
  • ภาวะโคม่า
  • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 1736 และ ทิพยประกันภัย ทุกสาขาทั่วประเทศ

1.เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%) แล้ว

2.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย หรือ เรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย

3.เบี้ยประกันภัยนี้ผู้สมัครเอาประกันภัย อายุ 20 – 60 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ และ สามารถต่ออายุได้ถึง 64 ปีเท่านั้น

4.เบี้ยประกันภัยนี้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย

5.ผู้เอาประกันภัยทุกคนต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ

6.ข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกข้อเสนอ

7.ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์