บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

ขอขอบคุณที่ท่านมีความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายในแต่ละปีภาษีต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ เพื่อรับการยืนยันการทำรายการครั้งนี้ กรุณาให้ข้อมูลด้านบน เพื่อเพิ่มข้อมูลการติดต่อล่าสุดของท่าน ให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือ และติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน
Element Not Found: Elements\/modal_otp.ctp