บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ที่ท่านมีความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีอากร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายในแต่ละปีภาษีต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

เพื่อรับการยืนยันการทำรายการครั้งนี้ กรุณาให้ข้อมูลด้านบน เพื่อเพิ่มข้อมูลการติดต่อล่าสุดของท่านให้บริษัทสามารถ
ให้บริการช่วยเหลือและติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน