ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยเพื่อคนรักสัตว์ ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย และจากอุบัติเหตุ
บรรเทาความรับผิดชอบในกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยง
ดูแลถึงค่าใช้จ่ายในพิธีศพสัตว์เลี้ยงแสนรัก เพิ่มเติมคือค่าวัคซีน ค่าฝากเลี้ยง
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องฝังไมโครชิพ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 500 บาทต่อปี

ซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ

ติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง

ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก

ดูความคุ้มครองอย่างละเอียด

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 7 ปี
 2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อน
 3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 4. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 5. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก * ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
 6. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก
  1. โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น
  2. พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  3. การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง
  4. การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
  5. การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ
 7. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 8. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
 9. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย

ช่องทางการซื้อประกัน

ซื้อประกันออนไลน์ โทร 1736