โครงการ “คนละครึ่งสู้ภัยโควิด...รัฐไม่ต้องออกทิพยออกให้”

โครงการ “คนละครึ่งสู้ภัยโควิด...รัฐไม่ต้องออกทิพยออกให้”

          ทิพยประกันภัย ห่วงใยพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ขอมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ทิพยประกันภัย จึงจัดโครงการ “คนละครึ่งสู้ภัยโควิด...รัฐไม่ต้องออกทิพยออกให้” ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัยโควิด-19 ในราคาครึ่งเดียว สามารถรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น 

          โดยบริษัทฯจะช่วยออกค่าเบี้ยประกันภัยให้ครึ่งหนึ่ง จากปกติราคา 150 บาท เหลือเพียง 75 บาท ทุนประกันภัยสูงสุด 1 แสนบาท จำกัด 1,000,000 สิทธิ์   

 

เงื่อนไขโครงการ

 • เฉพาะประกันภัยโควิด แผน  1 เท่านั้น ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งสู้ภัยโควิด...รัฐไม่ต้องออกทิพยออกให้”
 • หากลูกค้าต้องการซื้อแผนประกันภัยโควิด นอกเหนือจากแผน 1  ทางบริษัทฯ จะออกค่าเบี้ยประกันภัยให้ จำนวน 75 บาท ในการเป็นส่วนลดประกันภัยโควิด ในแผน 2,3 และ 4  
 • โครงการนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ ผ่านทาง TIPINSURE เท่านั้น กรมธรรม์ต่ออายุไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ผู้เอาประกันภัย ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 1,000,000 บาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)