ประกันภัยทิพยโควิด-19

ประกันภัยทิพยโควิด-19 หมดห่วงค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองจนถึงระยะสุดท้าย และยังดูแลเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้วัคซีน
เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 500,000 บาท

เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย

 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี
 • ราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
 • หากรักษาไม่หาย ทรุดหนักถึงระยะโคม่า ชดเชยสูงสุดถึง 500,000 บาท (แผน 2BX)

มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก


คุ้มครองการแพ้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

 • ขยายความคุ้มครองสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทฯ ให้ฟรี โดยเพิ่มคุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 กรณีหากเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือหากเกิด ภาวะโคม่า ก็จะได้รับความคุ้มครองเท่ากับกรมธรรม์ที่ลูกค้าได้ถือไว้ สุงสูดถึง 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) รวมถึงลูกค้าใหม่ ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของทิพยประกันภัย

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย อายุ 1-99 ปี*
 • ต่างชาติที่พำนักในประเทศ ไทยอย่างน้อย 6 เดือน หรือมี work permit
 • ไม่คุ้มครองการติดเชื้อ ก่อนการทำประกันภัย
เช็คราคา

ช่องทางการซื้อ

 • ซื้อประกันออนไลน์
เช็คราคา

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา


 1. สำหรับแผน 1AX และ 1NX ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
  สำหรับแผน BX ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 60 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนับรวมกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเองทุกช่องทางของทิพยประกันภัย
 4. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. **กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 7. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 8. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย จะให้การคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คุ้มครองสูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (วงเงินรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส COVID -19 หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID- 19)
 9. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล
 10. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)