ประกันภัยทิพยโควิด-19

ประกันภัยทิพยโควิด-19 หมดห่วงคุ้มครองจนถึงระยะสุดท้าย
เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ด้วยแผนคุ้มครองชดเชยสูงสุด 500,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อปี
 • ราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
 • คุ้มครองภาวะโคม่า สูงสุดถึง 500,000 บาท (แผน 2BX)

มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย อายุ 1-60 ปี*
 • ต่างชาติที่พำนักในประเทศ ไทยอย่างน้อย 6 เดือน หรือมี work permit
 • ไม่คุ้มครองการติดเชื้อ ก่อนการทำประกันภัย
เช็คราคา

ช่องทางการซื้อ

 • ซื้อประกันออนไลน์
เช็คราคา

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา


 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 60 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนับรวมกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยสมัครเองทุกช่องทางของทิพยประกันภัย
 4. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล
 7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)