ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองครอบคลุมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคลคภายนอก

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

ซื้อประกันออนไลน์ โทร 1736