ทิพยจัดเต็ม 15,000

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าผ่าตัด จากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่อง
ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ราคาเดียวทุกช่วงอายุ
ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ