คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันรถยนต์ได้

คลิกที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สบายใจได้ตลอดการเดินทาง
คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ได้ตรงตามที่ต้องการ
คุ้มครองครอบคลุม ตั้งแต่ตัวรถยนต์ของท่าน ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

การชนกับยานพาหนะทางบก

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตารางอันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

การชนแบบไม่มีคู่กรณี

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เอาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี ที่เป็นรถยนต์เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้

รถยนต์ไฟไหม้

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของรถยนต์เอง หรือเป็นการไหม้ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ตาม

รถยนต์สูญหาย

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีสูญหายอันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้าสายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บริษัทฯจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บริษัทฯจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันภัยประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน

- กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 10%

- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากร (ไม่รวม พ.ร.บ.จำนวน 645.21 บาท)

- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเฉพาะงานใหม่เท่านั้น โดยปีต่ออายุจะพิจารณาตามประวัติของลูกค้าแต่ละราย

- รับประกันภัย ซ่อมอู่ สำหรับอายุรถ 2 - 7 ปี ซ่อมห้าง สำหรับอายุรถ 2 - 5 ปี

- คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท

- กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม

รายละเอียดรถของคุณ