เช็คราคาประกันสุขภาพ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หรือ โทร 1736

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเข้าใจดีว่าบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าโดยปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้าพเจ้าจึงให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

**โปรดอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน และให้ความยินยอมตามเจตนาของท่านกรุณายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข