คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันรถยนต์ได้

คลิกที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส จ่ายน้อยแต่คุ้ม
สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ได้ตามที่ต้องการ
คุ้มครองครอบคลุม ตั้งแต่ตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

การชนกับยานพาหนะทางบก

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์มีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา โดยถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บริษัทฯจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บริษัทฯจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันภัยประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น (กลุ่ม 3,4,5 เท่านั้น)

- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากร (ไม่รวม พ.ร.บ.จำนวน 645.21 บาท)

- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว สำหรับการทำประกันภัยครั้งแรกกับทางบริษัทเท่านั้น โดยปีต่ออายุกรมธรรม์จะพิจารณาจากประวัติการเคลมประกันภัยของลูกค้า

- รับประกันภัย ซ่อมอู่ อายุรถไม่เกิน 15 ปี

- กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม

รายละเอียดรถของคุณ