กรุณาระบุประเทศปลายทาง
-

ประกันเดินทางแผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 75 ปี ฟรี ! คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

หมายเหตุ :
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย โดยจะต้องเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทย และสิ้นสุดการเดินทาง กลับมายังประเทศไทยเท่านั้น
2. อาณาเขตที่ไม่คุ้มครอง: เนปาล (เฉพาะการเดินเขาแบบ Trekking แคมป์ปิ้งบนภูเขา และการไต่หน้าผา/ปีนเขา)
3. หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดจากสาเหตุประท้วง การก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การจลาจล ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะสมัครเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง

เดินทางต่างประเทศ ทำไมใครๆ ก็ซื้อประกันการเดินทาง
กับ TIPINSURE

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในช่วงที่เราเดินทางไปต่างประเทศก็เช่นกัน ประกันเดินทางจะดูแลชีวิต และทรัพย์สินของเราตลอดการเดินทาง ทั้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆ ที่ต้องเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ รวมถึง กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย การชดเชยกรณีไฟลท์ดีเลย์ เมื่อสภาพอากาศไม่ดี ทำให้เที่ยวบินล่าช้ากลับประเทศเพื่อประกอบการไทยไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว การเดินทางไปกลุ่มประเทศเชงเก้นมีข้อกำหนดเรื่องการซื้อประกันเดินทาง ยื่นขอเชงเก้นวีซ่าด้วย

ควรซื้อประกันการเดินทางที่ไหนดี

แนะนำให้เลือกซื้อกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ เพราะเวลาเคลมจะไม่มีปัญหาภายหลัง อย่างประกันเดินทางออนไลน์ TIPINSURE โดย ทิพยประกันภัย เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ มีแผนความคุ้มครองที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของนักเดินทาง และราคาคุ้มค่า