ประกันภัยฝีดาษลิง
(Monkeypox Insurance)

คุ้มครอง ครอบคลุม คลายกังวล

เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง(Monkeypox) ด้วยแผนความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท**

จุดเด่นของแผนความคุ้มครอง

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 399 บาทต่อปี
ราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
คุ้มครองการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน(IPD)
สูงสุดถึง 100,000 บาท**
คุ้มครองค่ารักษา แผลเป็นทางผิวหนัง
สูงสุดถึง 100,000 บาท***
คุ้มครองภาวะโคม่า*
สูงสุดถึง 500,000 บาท**

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัย อายุ 15-80 ปี
 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
 3. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อ ก่อนการทำประกันภัย

ช่องทางการสั่งซื้อ

ซื้อประกันออนไลน์
เช็คราคา >

เงื่อนไขการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox)

 1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 2. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
 3. ไม่รับประกันภัยกรณีเป็นผู้ได้รับเชื้อHIV หรือเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox) หรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการทำประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง (Monkeypox)
 7. **ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยของความคุ้มครองแผน 2
 8. ***วงเงินผลประโยชน์รวมอยู่ในผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD))
 9. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค ทิพย ส่วนบุคคล