เช็คราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม


เงื่อนไขความคุ้มครอง
  • กรมธรรม์นี้สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น
  • ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำจำนวน 5 คน ต่อกรมธรรม์ และสูงสุดไม่เกิน 49 คน ต่อกรมธรรม์
  • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 15 - 60 ปี (ปีพ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วยปีพ.ศ.เกิด) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคลมชัก โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริตและไม่มีโรคประจำตัว
  • ข้อเสนอราคานี้ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่ประกอบอาชีพ ดังนี้ : คนงานก่อสร้าง, จักรยานยนต์รับจ้าง, พนักงานส่งเอกสารที่ใช้จักรยานยนต์เป็นประจำ, พนักงานขับรถโดยสาร, ช่างไฟฟ้า, ช่างโรงเลื่อย, ช่างตัด , ช่างเชื่อมเหล็ก , พนักงานดับเพลิง , ลูกเรือประมง , รปภ. , เหมืองแร่ , พนักงานทำความสะอาดกระจกอาการสูง , พนักงานติดตั้งเสาอากาศ หรือ อาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน