เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร UnionPay รับเลย Grab e-Voucher

 

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร UnionPay รับเลย Grab e-Voucher !!

 

โปรโมชั่นที่ 1: 

รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*

ง่ายๆ เพียงช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วจ่ายด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 

 • ระยะเวลากิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. 

 • รายละเอียดของรางวัล: Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท 

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด 

 • ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรก มีสิทธิรับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 รหัส รวมมูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ 

 • ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 ไม่เกินจำนวน 2,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม 

 • ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 และ/หรือโปรโมชั่นที่ 2 รวมกันไม่เกิน 3 รางวัล ต่อเดือน ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

การประกาศผล:

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล สำหรับโปรโมชั่นที่ 1  ผ่านทางเว็บไซต์ www.2c2p.com/unionpay/2021/promotion.html  เป็นรอบๆ ดังนี้

 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 10 มกราคม 2565

 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดส่งของรางวัล

 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากวันประกาศผลในแต่ละรอบ

 • ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ลูกค้าทที่ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้ Grab e-Voucher Promo Code

 • สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้สูงสุด 1 รหัส (มูลค่า 100 บาท) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ที่มียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง โดยจะต้องชำระค่าอาหารส่วนต่างด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย) เท่านั้น

 • สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทย เท่านั้น

 • สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ "non partners" เท่านั้น

 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลด ภายใน 31 มีนาคม 2565 

 • Grab e-Voucher Promo Code 1 รหัส มีจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุ เพื่อใช้เพียงครั้งเดียว และลูกค้ามีสิทธิใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัส เท่านั้น บริษัท และ Grab ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้  

 • Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นคูปองทดแทน หรือเครดิตเงินสด หรืออื่นๆ 

 • Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้ เท่านั้น

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นไปตามที่ Grab กำหนด โดย Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 • ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กับ Grab ด้วยตนเองโดยตรง ในการนี้ ให้ถือคำตัดสินของ Grab เป็นที่สิ้นสุด

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กรุณาติดต่อ Grab Help Center: https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขอื่นๆ:

 • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

 • เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

 • หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.2c2p.com/unionpay/2021/promotion.html และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ 

 • บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม: 

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ https://www.facebook.com/2c2pThailand

 

ระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 1 มกราคม 2565