รู้ไว้! เมื่อประสบอุบัติเหตุรถชน ได้ค่าชดเชยอะไรบ้าง
19 สิงหาคม 2022
ผู้ชม: 28736 คน

  

รู้ไว้! เมื่อประสบอุบัติเหตุรถชน ได้ค่าชดเชยอะไรบ้าง

 

            สำหรับคนมีรถยนต์ ย่อมต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือซื้อประกันเอาไว้บ้างเผื่อเอาไว้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน เช่น รถชน ไม่ว่าจะเป็นการชนแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม เพื่อจะได้สามารถเบิกค่าชดเชยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ด้วยเหตุนี้คนที่มีรถยนต์และพ.ร.บ. กับประกันภัยเอาไว้จึงควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทราบว่า เมื่อเกิดเหตุรถชน สามารถเบิกค่าชดเชยอะไรได้บ้าง

            ค่าชดเชยต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากหลายส่วน โดยเบื้องต้น ให้เบิกค่าชดเชยต่างๆ จาก พ.ร.บ. รถยนต์เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยเบิกส่วนต่างที่เหลือจากประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท 1, 2, 3 จากบริษัทประกันภัยอีกที

              

ค่าชดเชยที่สามารถเบิกได้จาก พ.ร.บ. รถยนต์

               พ.ร.บ. รถยนต์นับเป็นประกันภัยภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องทำเอาไว้ ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนและต้องเบิกค่าชดเชย สามารถเบิกค่าชดเชยจาก พ.ร.บ. รถยนต์ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งค่าชดเชยของ พ.ร.บ. รถยนต์นั้นจะคุ้มครองเฉพาะคน ก็คือในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น สามารถเบิกค่าชดเชยได้ดังนี้

            สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้รับทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล พ.ร.บ. จะจ่ายให้ตามจริง โดยจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท หากต่อมาพิการหรือทุพพลภาพ จะจ่ายเพิ่มเติมโดยรวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
 • ในกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะจ่ายให้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน
 • ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หากเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะจ่ายค่าทำศพเป็นจำนวน 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตภายหลังจะจ่ายให้แบบเหมารวมกับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

 

            สำหรับค่าเสียหายส่วนเกินที่สามารถเบิกได้จาก พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีการจ่ายชดเชยให้หลังจากพิสูจน์ความผิดแล้ว โดยบริษัทประกันของฝ่ายที่กระทำผิดจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ดังนี้

 • ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บ จะมีการจ่ายเงินชดเชยรวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท
 • ในกรณีสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ มือ แขน เท้า ขา ตา ตั้งแต่สองอย่างหรือสองข้างขึ้นไป หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะมีการจ่ายชดเชยรวมกับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ในกรณีสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ หูหนวก เป็นใบ้ เสียความสามารถในการพูด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ มือ แขน ขา เท้า ตา หนึ่งอย่างหรือหนึ่งข้าง จะจ่ายชดเชยรวมกับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
 • ในกรณีทุพพลภาพถาวร จะมีการจ่ายเงินชดเชยรวมกับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต จะมีการจ่ายเงินชดเชยรวมกับค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีเสียชีวิตภายหลัง) สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • นอกจากนี้จะมีการจ่ายเงินชดเชยเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) โดยจ่ายชดเชยให้วันละ 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน

 

ค่าชดเชยที่สามารถเบิกได้จากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

            ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อประกันภัยชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 หรือประกันภัยประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3 นั้น แต่ละบริษัทจะให้ความคุ้มครองในรายละเอียดหลักเหมือนกัน แต่ในวงเงินที่ต่างกัน ซึ่งค่าชดเชยที่สามารถเบิกได้ในกรณีรถชนนั้น มีดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่เกินจากวงเงินของ พ.ร.บ. รถยนต์ จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บ จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าชดเชยจากสินทรัพย์ที่เสียหรือสูญหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าชดเชยความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัว เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทางหรือการทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าชดเชยรายได้ ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อม จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

            สำหรับประกันประเภท 1 หรือประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้น นอกจากค่าชดเชยข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังสามารถเบิกค่าชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนได้เพิ่มเติม ดังนี้

 • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ถูกควบคุมตัวจากความผิด
 • ค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันที่เอาประกัน ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม

            ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองนั้น สามารถเช็กได้กับกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณทำเอาไว้ว่าได้รับความคุ้มครองในวงเงินเท่าไร และจะได้ค่าชดเชยแต่ละส่วนเท่าไรถ้าหากเกิดอุบัติเหตุรถชน ซึ่งค่าชดเชยดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปว่าได้รับวงเงินที่เท่าไร

 

เอกสารที่สำคัญที่ต้องใช้เมื่อเบิกค่าชดเชยต่างๆ

            เอกสารในการเบิกค่าชดเชยต่างๆ นั้นอาจใช้แตกต่างกันไปเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วเอกสารจำเป็นเมื่อต้องการเบิกค่าชดเชยจากกรณีอุบัติเหตุรถชนนั้น มีดังนี้

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยที่คุณทำประกันเอาไว้
 2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และสำเนา ไม่ว่าจะเป็นจากสถานพยาบาล หรืออู่ซ่อมรถ แจ้งรายการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดและมีลายเซ็นรับรอง
 3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (กรณีอุบัติเหตุ) ซึ่งต้องมีการรับรองสำเนาจากตำรวจ
 4. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่นอนโรงพยาบาล อาการ บริเวณที่บาดเจ็บ และสาเหตุ (ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)
 5. บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ พร้อมสำเนา
 6. ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
 7. สำเนาทะเบียนรถ (กรณีอุบัติเหตุ)
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 9. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ภาพถ่ายอุบัติเหตุ สำเนาสูติบัตร สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (แล้วแต่กรณี)

            ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากกรมธรรม์ของคุณเอง หรือใครยังไม่มี พ.ร.บ. และประกันรถยนต์สามารถเช็กรายละเอียดและราคาได้เลยที่ www.TIPINSURE.com

 

#Tag: