TIP รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา (COVID-19 ให้แก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

25 มีนาคม 2020
ผู้ชม: 2 คน

คุณปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19  เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน และผู้บริหาร โดยมี คุณกษาปณ์ เงินรวง  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เป็นผู้ร่วมรับมอบ

#Tag: