ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลใหญ่ : รถยนต์ Toyota Yaris ATIV
31 มกราคม 2019
ผู้ชม: 11765 คน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลใหญ่ รถยนต์ Toyota Yaris ATIV รุ่น 1.2 J สีแดง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 479,000 บาท 

สำหรับกิจกรรม TIP LADY แจกโชคลุ้นรถยนต์ ระหว่างวันที่ 10 พ.ค.– 31 ธ.ค. 2561 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ เมษยา หมื่นแก้ว กรมธรรม์เลขที่ 11002-016-XXXXXXX66

เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์และจดหมายลงทะเบียนตามหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ ที่ได้แจ้งไว้ตอนซื้อกรมธรรม์ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป

ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้ความสนใจกิจกรรมครั้งนี้ และคอยติดตามกิจกรรมดีๆจาก Tip Lady ได้เร็วๆนี้ ทั้งทาง FB Fanpage และ www.Tipinsure.com 

กำหนดวันแจกรางวัล
ในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY กับ บมจ.ทิพยประกันภัย โดยที่กรมธรรม์ต้องมีผลความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่แจกรางวัล (วันที่ 8 มี.ค. 2562) 
2. หากกรมธรรม์จะหมดอายุก่อนวันที่จับรางวัล (วันที่ 31 ม.ค. 2562) ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2561 จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล 
3. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องไม่มีการเปลี่ยน ยกเลิก หรือลดแผนกรมธรรม์ นับจากวันที่ซื้อถึงตลอดอายุกรมธรรม์
4. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 10 ม.ค. 2561 จึงจะที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล
5. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น ๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถ
โอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
7. พนักงานประจำหรือลูกจ้าง และครอบครัวของพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย และ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
8. การแจกรางวัลจะทำการจับแจกของรางวัลจากผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ทำตามเงื่อนไขกติกาถูกต้องครบทุกขั้นตอนเท่านั้น
9. การจับรางวัลทั้งหมดจัดขึ้นที่ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ซอยไวท์เฮ้าส์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตจับฉลากเลขที่ 75/2561 ออกให้ ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
11. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลหรือไม่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทน ตามกำหนดวันแจกรางวัลที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับลำดับถัดไป 
12. ก่อนการรับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ และเอกสารอื่นที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด
13. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดง ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป
• กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย 
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
15. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน, ค่าจดทะเบียน, ค่าภาษีป้ายทะเบียน, ค่าประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
16. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

#Tag: