เงื่อนไขการซื้อประกันผ่านเว็บ

1.การระบุข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ซึ่งบริษัทมีสิทธิ ยกเลิกกรมธรรม์ และปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

2.ถ้าท่านตกลงทำประกันภัยและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอยกเลิกและการคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

3.การซื้อประกันภัยผ่าน online จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากท่านได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

4.ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวัน เวลา ที่ท่านได้ระบุเอาไว้ใบคำขอทำประกันภัย online

5.เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรมธรรม์จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลของท่าน หรือท่านสามารถดาวน์โหลด กรมธรรม์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จากหน้าสรุปการสั่งซื้อหลังจากชำระเงินแล้ว หรือหน้าประวัติการสั่งซื้อของท่าน

6. ท่านสามารถซื้อประกันภัยออนไลน์ล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 30 วัน และไม่สามารถซื้อประกันภัย ประเภทเดียวกัน ภายในช่วงระยะเวลาคุ้มครองเดียวกันได้


Call Center 1736