กรุณาระบุประเทศปลายทาง
-

ประกันเดินทางแผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 75 ปี ฟรี ! คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

หมายเหตุ :
1. อาณาเขตที่ไม่คุ้มครอง: เนปาล (เฉพาะการเดินเขาแบบ Trekking แคมป์ปิ้งบนภูเขา และการไต่หน้าผา/ปีนเขา)
2. หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดจากสาเหตุประท้วง การก่อความวุ่นวาย การนัดหยุดงาน การจลาจล ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะสมัครเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง