* ขอสงวนสิทธิ์ความคุ้มครองอุปกรณ์ Surfskate
เฉพาะมูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป