ประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมทุกภัยบนโลกออนไลน์
สำหรับคนยุคใหม่ที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ชดเชยสูงสุดถึง 200,000 บาท

ซื้อประกันภัย
TIP PERSONAL CYBER

ประกันภัย TIP
PERSONAL CYBER

สมัครง่ายเพียง 4 ขั้นตอน

รายละเอียด
แผนเบื้องต้น

แผนประกัน

รายละเอียด
ส่วนบุคคล

สรุปความคุ้มครอง
และชำระเงิน

การโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหากถูกโจรกรรมเงินผ่านช่องทางออนไลน์จากบัญชีส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบัตรชำระเงิน การเข้าสู่บัญชีธนาคาร หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การถูกโจรกรรมนี้จะต้องเกิดขึ้นและพบเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยโดยผู้ออกบัตรหรือธนาคารได้ปฏิเสธที่จะคืนเงินจากการทำธุรกรรมดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม

การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียตามจำนวนธุรกรรมจากการถูกฉ้อโกงให้ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และไม่ได้รับการจัดส่งหรือจัดหา ทั้งในกรณีของไม่ถูกส่งมายังผู้รับ หรือกรณีส่งของมาผิดประเภทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ประกอบการออนไลน์ แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า
 • การถูกโจรกรรมจะต้องเกิดขึ้นและพบเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยโดยผู้ออกบัตรหรือธนาคารได้ปฏิเสธที่จะคืนเงินจากการทำธุรกรรมดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่งสินค้า
อ่านเพิ่มเติม

การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) โดยการกระทำจากบุคคลภายนอก
อ่านเพิ่มเติม

คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ทางอินเทอร์เน็ตโดยการกระทำจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง หรือเงินชดเชยรายได้จากการหยุดงาน
อ่านเพิ่มเติม

ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายต่อระบบบ้านอัจฉริยะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
อ่านเพิ่มเติม

การกู้ข้อมูล และ/หรือ การล้างข้อมูล บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการล้างข้อมูล ที่เป็นอันตรายบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย
อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับการประกันภัย
TIP Personal Cyber

 • 1 แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • 2 กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุดต่อคน ไม่เกิน 2 ฉบับ
 • 3 ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
 • 4 กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท ไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันให้ รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
 • 5 ไม่คุ้มครองความเสียหาย หลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันสูญหาย
 • 6 ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน
 • 7 ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค

Tip personal cyber

ช่องทางการซื้อประกัน

 • 1 ซื้อประกันออนไลน์
 • 2 แจ้งให้เราติดต่อกลับ
 • 3 โทร 1736
เช็คราคา