ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Information

ความคุ้มครองของประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล

Personal Accident Coverage

ความคุ้มครองการเสียชีวิต รวมถึงเหตุ
เกิดจากกรณีฆาตกรรม ลอบทาร้าย และ
อุบัติเหตุขณะขับบี่ หรือโดยสารรถ
จักรยานยนต์
(ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ)

Cover loss of life from accident
- Extended to murder and assault
- Extended to riding or travelling
on a motorcycle

จ่าย 100% เต็มทุนประกันภัย

Pay 100% of sum insured

* เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุรวมถึงขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ)

Medical expenses
- Extended to riding or travelling
on a motorcycle

จ่ายสูงสุด 40,000 บาท

Maximum 40,000 Baht

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ะหว่าง
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ)
สูงสุดวันละ 1,000 บาท

Daily benefit as an in-patient
in the hospital
Maximum 1,000 Baht / day