ประกันเดินทางสบายใจทั่วโลก “เที่ยวอย่างฟิน อินยกแก๊งซ์”

พิเศษซื้อออนไลน์ลดเพิ่ม 15% กรอก Promotion Code : TASAVE15

 

ระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

ซื้อออนไลน์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศผ่าน TIPINSURE.com เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. แผนสำหรับการเดินทางแบบรายบุคคล สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและต้องเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาล
 4. เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงทำประกันภัยและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอยกเลิกและการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 6. ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในต่างประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานที่หมายเลข (66) 0-2696-3686 ก่อนเข้ารับบริการ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน ผู้เอาประกันภัยสามารถสำรองจ่าย และนำเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษมาเบิกคืนภายหลังได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล โดยการพิจารณาสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และขึ้นอยู่กับข้อกำหนด หรือนโยบายของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศนั้นๆ
 7. ระยะเวลาในการเดินทางพำนักอยู่ในต่างประเทศแต่ละครั้ง ต่อเนื่องกันสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
 8. อาณาเขตที่ไม่คุ้มครอง: เนปาล (เฉพาะการเดินเขาแบบ Trekking แคมป์ปิ้งบนภูเขา และการไต่หน้าผา/ปีนเขา)
 9. ข้อกำหนด เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย