ม.44 บังคับกฎจราจร ล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชม : 1286

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44  บังคับกฎจราจร ใครไม่จ่ายค่าปรับ สั่งห้ามต่อภาษี ส่งฟ้องศาล -ผู้โดยสารรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีคำสั่งดังนี้

 

1. ผู้ขับขี่รถยนต์ รวมทั้งผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่รถยนต์ 

 

2. ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา 141 ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งและจำนวนค่าปรับที่ค้างชำระให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบภายใน 15 วัน ซึ่งต้องชำระ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ชำระค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมหลักฐานตามไปยังนายทะเบียน นายทะเบียนแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นทราบ เพื่อไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระภายใน 30 วัน หากยังไม่ชำระให้นายทะเบียนออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้เจ้าของรถแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี มีอายุ 30 วัน 


3. เจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี  และแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามหน้าที่ หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้น ให้ทำหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้ง แต่ยังคงยืนยันและเห็นสมควรดำเนินคดีต่อให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีการชำระค่าปรับให้คดีเป็นอันเลิกกัน 

 

4. ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่นำหลักฐานการชำระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกเก็บ ระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการชำระค่าปรับเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่มีกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ชำระค่าปรับ

 

     ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่นำหลักฐานการชำระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกเก็บ ระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการชำระค่าปรับเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่มีกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ชำระค่าปรับ

 

เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1จากทิพยประกันภัยง่ายๆ คลิกเลย!!

ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์

 

ปล. กดติดตาม เพจ ทิพยประกันภัย แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวบนโลกโชเชียว อินทุกกระแส ครับ 

ช้อมูล : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา / kapook.com

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง