TIP Lady แจกโชค ลุ้นรถยนต์ Toyota

จำนวนผู้เข้าชม : 157
Tag:
กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม “ TIP LADY แจกโชคลุ้นรถยนต์ Toyota ”
รางวัลประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris ATIV รุ่น 1.2 J สีแดง จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 479,000 บาท  
 
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 
 
กติกาและขั้นตอนการร่วมสนุก  
1. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY รวมถึงลูกค้าที่ทำการซื้อกรมธรรม์หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติ 
2. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล คือ ผู้เอาประกันภัยคนที่ 1 ตามหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY เท่านั้น
3. การรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มในช่วงเวลาพิเศษ 
3.1. สำหรับการซื้อหรือต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY ในช่วงเวลาพิเศษ
3.1.1 วันเปิดตัวแคมเปญ (วันที่ 10 – 13 พ.ค. 2561) รับเพิ่มอีก 2 สิทธิ์ 
3.1.2 ภายในเดือนแรก    (วันที่ 14 – 31 พ.ค. 2561) รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ 
3.2 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY ที่แนะนำเพื่อน (ผู้แนะนำ) เมื่อเพื่อนซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY (ผู้ถูกแนะนำ) โดยแจ้งข้อมูลของผู้แนะนำ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่กรมธรรม์ หรือทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อซื้อประกัน เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลและให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ
3.2.1 ในวันเปิดตัวแคมเปญ (วันที่ 10 – 13 พ.ค. 2561) ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สิทธิ์ ต่อผู้ถูกแนะนำ 1 ท่าน 
3.2.2 ในบูธกิจกรรม(ที่กำหนด) ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สิทธิ์ ต่อผู้ถูกแนะนำ 1 ท่าน 
4. จำกัดสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล รวมสูงสุดไม่เกิน 5 สิทธิ์ต่อคน 
 
การประกาศผลรางวัล
วัน เวลา สถานที่จับรางวัล 
สำนักงานใหญ่ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ (บริษัทฯ) จังหวัดปทุมธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ประกาศผลรายชื่อทาง 
Website: www.tipinsure.com 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 
วันแจกรางวัล
ในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 
วิธีการจับรางวัล
1. ทางบริษัทฯ จะจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยจะทำการ
จับรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ บจก. อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ www.tipinsure.com ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2562 และตัวแทนของบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์และจดหมายลงทะเบียนตามหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนซื้อกรมธรรม์ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป 
3. บริษัทฯ จะจับรางวัลสำรองไว้จำนวน 3 ลำดับ ไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล หรือไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
4. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผล ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยในวันที่ 4 มี.ค. 2562 บริษัทฯ จะติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลรายชื่อลำดับสำรองในลำดับถัดไปแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY กับ บมจ.ทิพยประกันภัย โดยที่กรมธรรม์ต้องมีผลความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่แจกรางวัล (วันที่ 8 มี.ค. 2562) 
2. หากกรมธรรม์จะหมดอายุก่อนวันที่จับรางวัล (วันที่ 31 ม.ค. 2562) ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2561 จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล 
3. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องไม่มีการเปลี่ยน ยกเลิก หรือลดแผนกรมธรรม์ นับจากวันที่ซื้อถึงตลอดอายุกรมธรรม์
4. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 10 ม.ค. 2561 จึงจะที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล
5. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น ๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถ
โอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
7. พนักงานประจำหรือลูกจ้าง และครอบครัวของพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย และ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
8. การแจกรางวัลจะทำการจับแจกของรางวัลจากผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ทำตามเงื่อนไขกติกาถูกต้องครบทุกขั้นตอนเท่านั้น
9. การจับรางวัลทั้งหมดจัดขึ้นที่ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ซอยไวท์เฮ้าส์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตจับฉลากเลขที่ 75/2561 ออกให้ ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
11. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลหรือไม่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทน ตามกำหนดวันแจกรางวัลที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับลำดับถัดไป 
12. ก่อนการรับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ และเอกสารอื่นที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด
13. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดง ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป
• กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดามาแสดงด้วย
• กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย 
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
15. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน, ค่าจดทะเบียน, ค่าภาษีป้ายทะเบียน, ค่าประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
16. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด